Riskanalys


Man bör vid varje byggprojekt där vibrationsalstrande markarbeten ska utföras ta fram en riskanalys för att kartlägga eventuella risker. Riskanalysen tar b.l.a hänsyn till omgivningens markförhållanden, kringliggande fastigheters konstruktion, materialtyp och om det finns känslig utrustning i området. Även vilken typ av verksamhet som kommer att alstra vibrationer i området.

Enligt Miljöbalken är det varje byggherres och entreprenörs skyldighet att vidta åtgärder innan ett vibrationsalstrande arbete utförs så att kringliggande miljö och byggnader påverkas minimalt.

En väl genomförd riskanalys är ett bra verktyg för er som beställare. Med en riskanalys får ni i ett tidigt skede kännedom om vilka risker arbetet ni planerar medför och på så vis kan fortlöpande omgivningskontroller minimera riskera för oönskade förändringar.

Riskerna kommer också att minska för tvister och skadeståndskrav.

Tillsammans med er som beställare så utformas en kontrollplan och rekomendation till omgivningskontroller och arbetsmetoder som är bäst lämpade för ert projekt. Då har ni möjlighet att anpassa kommande arbete och på så vis undvika onödiga kostnader och på ett mer kostnadseffektivt sätt driva ert projekt framåt.

Riskanalysen grundar sig på Svensk Standard (SS 460 48 66 och SS 460 48 66:2011). Standarden har dragit upp riktlinjer för vad man måste ta hänsyn till vid riskbedömningar, men också vår erfarenhet och kompetens gör att ni kan känna er trygga med vårt arbete.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig