Besiktning inför vibrationsalstrande arbeten 


Vid vibrationsalstrande arbeten som sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och tunga transporter kan förändringar uppstå på intilliggande fastigheter

Det utförs en besiktning i flera steg för att bedöma om förändringar uppstått. Vilken omfattning besiktningen ska ha fastställs i riskanalysen och innefattar b.l.a okulär, in- och utvändigt eller partiell besiktning av de byggnader som berörs. Även eventuella rökkanaler provtrycks/kontrolleras och vattenprov kan komma att tas.

Först utförs en förbesiktning innan det vibrationsalstrande arbetet påbörjas. Vid förbesiktningstillfället kontrolleras fastighetens befintliga skick. På så sätt får både ni som beställare och fastighetsägare kännedom om fastighetens status. Allt dokumenteras noga för att sedan delges till fastighetsägaren och vår beställare.

När projektet är avslutat utförs en efterbesiktning för att kontrollera om förändringar uppstått i fastigheten. I vissa fall kan en mellanbesiktning behöva utföras om t.e.x ett riktvärde överskrids, en väsentlig förändring upptäcks eller om en ny entrepenör startar vibrationsalstrande markarbeten i närheten.

Svensk Standard (SS 460 48 60) ligger till grund för hur besiktningen utförs.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig